Daň z nehnuteľnosti sa podáva do konca januára

dan_z_nehnutelnosti_2018 Daň z nehnuteľnosti je miestna daň, ktorú upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výšku dane určuje správca dane vo svojom všeobecnom nariadení. Správcom dane je príslušný obecný alebo mestský úrad, v ktorého katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza. Znamená to, že správcom dane nie je obec či mesto, v ktorom máte ako fyzická osoba svoj trvalý pobyt alebo ako právnická osoba svoje sídlo.

Napríklad: Pán Martin má trvalý pobyt v Martine, ale byt vlastní v Nitre. Znamená to, že správcom dane je mesto Nitra.

Zdaňovacím obdobím dane z nehnuteľností je kalendárny rok 2018. Táto daň je špecifická v tom, že sa platí za zdaňovacie obdobie vopred a podáva sa do 31.01.2018.

K dani z nehnuteľnosti existujú dva druhy daňových priznaní:

priznanie k dani z nehnuteľnosti – podáva každý, u koho vzniká u správcu dane daňová povinnosť k prvej nehnuteľnosti, či už nadobudnutej kúpou, darovaním, zdedením alebo dražbou,

– čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti – podáva sa, ak sa daňovník stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti v rovnakom katastrálnom území, ak dôjde k zmene druhu či výmery pozemku, k zmene účelu využitia, resp. ak daňovníkovi zanikne vlastníctvo. Ide v podstate o oznámenie nových skutočností.

Povinnosť podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti má každý, kto:

– sa stal vlastníkom prvej alebo ďalšej nehnuteľnosti a k 01.01.2018 je zapísaný v katastri nehnuteľností (rozlišuje sa len, či riadne alebo čiastkové – ak je to v rovnakom katastrálnom území),

– predal nehnuteľnosť a k 01.01.2018 už nie je zapísaný v katastri nehnuteľností,

– ak nastali zmeny vo vlastníctve, ktoré majú vplyv na výšku dane.

Znamená to, že ak ste v roku 2017 predali svoju nehnuteľnosť a k 31.12.2017 ste už neboli zapísaný v katastri nehnuteľnosti ako majiteľ nehnuteľnosti alebo jej časti, tak je potrebné podať v termíne od 02.01.2018 do 31.01.2018 čiastkové priznanie na daň z nehnuteľnosti. Povinnosť platenia dane už mať ale nebudete.

O správnom stanovení termínu vzniku tejto daňovej povinnosti rozhoduje dátum povolenia vkladu, kedy kataster prepísal predmetnú nehnuteľnosť z pôvodného majiteľa na nového majiteľa.

Ak ste kúpili nehnuteľnosť v roku 2017, ale vklad na katastri bol povolený až 02.01.2018, tak toto priznanie podávate až v ďalšom roku, teda do 31.01.2019. Daň z nehnuteľnosti za rok 2018 v takomto prípade platí ešte pôvodný majiteľ.

Ak ste nehnuteľnosť nadobudli dražbou alebo dedením, tak v takom prípade Vám vzniká táto daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti (schválenie príklepu súdom), respektíve v prípade dedenia je to prvý deň v mesiaci nasledujúcom po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve (rozhodnutie o dedičstve). V tomto prípade sa daňové priznanie podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti, teda nie až v januári nasledujúceho roku. Zánik vlastníckych práv pri vydražení nastáva posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Napríklad: Pani Jana zdedila dom po otcovi, ktorý zomrel 5.5.2017 a právoplatné osvedčenie o dedičstve bolo vydané 5.10.2017. P. Jane teda vznikla daňová povinnosť dňa 1.11.2017 a keďže je povinné podať daňové priznanie do 30 dní, tak mala čas na jeho podanie do 30.11.2017.

 Daň z nehnuteľnosti sa delí na tri samostatné dane:

– daň zo stavieb

– daň z bytov

– daň z pozemkov

Ak nedošlo vo Vašom vlastníctve k žiadnym zmenám, tak nemusíte podávať ani riadne priznanie ani čiastkové priznanie a správca dane Vám vyrubí daň z nehnuteľností na rok 2018 podľa stavu k 01.01.2018.

Napríklad: Pani Eva predala stavebný pozemok v máji 2017 a v júni 2017 bol kupujúci zapísaný do katastra nehnuteľností ako nový vlastník. Znamená to, že pani Eve zaniklo vlastnícke právo, ktoré prešlo na nového vlastníka, a tým pádom jej aj k 31.12.2017 zanikla daňová povinnosť. I keď musí podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti, ale daň už platiť nebude.

 Ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci, každý z nich je daňovníkom podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Daňové priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa však dohodnú, môže tak urobiť len jeden z nich. Treba to však vyznačiť v daňovom priznaní.

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. Daňové priznanie ale podáva len jeden z nich.

Viac informácii o daňových povinnostiach plynúcich z predaja, kúpy, vydraženia, či obdarovania nehnuteľnosťou nájdete v e-booku REALITY vs DANE 2018, ktorý je ZDARMA a môžete si ho okamžite stiahnuť TU.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.