Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti na rok 2018

cas_na_podanie_danovehoAk ste v minulom roku predali nehnuteľnosť, tak máte daňovú povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti, ak Vám táto povinnosť vznikla.

Daňové priznanie je nutné podať zo zákona najneskôr v termíne do 31. marca. Z dôvodu, že tento rok pripadol tento dátum na sobotu a dokonca počas veľkonočných sviatkov, tak posledný termín na podanie daňového priznania je najbližší pracovný deň a to je utorok 03.04.2018. V rovnakom termíne ste povinný vypočítanú daň aj zaplatiť. Sadzba dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti je 19 %.

Kedy ste oslobodení od platenia dane?

Ak ste vlastnili predanú nehnuteľnosť dlhšie ako 5 rokov, tak ste od platenia dane z predaja nehnuteľnosti oslobodený.

Oslobodené od platenia dane z predaja nehnuteľnosti sú aj príjmy z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade (napr. otec, matka, stará matka, syn, vnuk) alebo niektorým z manželov, ak uplynulo aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia predmetnej nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa (nebohý).

V prípade, ak ste nadobudli nehnuteľnosť dedením v nepriamom rade (napr. brat, sestra, ujo), tak Vaše príjmy z predaja takejto nehnuteľnosti budú oslobodené od platenia dane až po uplynutí 5 rokov odo dňa, kedy ste túto nehnuteľnosť nadobudli do vlastníctva.

Nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva darovaním NIE JE oslobodené od platenia dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti.

Ak ide o predaj nehnuteľnosti získanej darovaním, tak sa rozlišuje či darca bol oslobodený od dane alebo nebol oslobodený od dane.

Ak darca v čase darovania bol oslobodený od platenia dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti, tak v prípade predaja je výdavkom cena predmetnej nehnuteľnosti zistená v čase darovania. Ak bola predmetná nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním do 31.12.2015, tak výdavkom je cena v čase darovania, ktorá je zistená na základe znaleckého posudku k času darovania alebo ohodnotením určeným v darovacej zmluve. Ak bola predmetná nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním po 31.12.2015, tak výdavkom je cena v čase darovania určená znaleckým posudkom.

Napríklad: Pán Jozef dosiahol príjem v roku 2017 z predaja domu, ktorý nadobudol darovaním v roku 2014. Nakoľko predaný dom nevlastnil 5 rokov, tak nespĺňal podmienku oslobodenia od platenia dane. Ale keďže darca v čase darovania domu spĺňal podmienky oslobodenia, tak ako výdavok pri príjme z predaja daného domu si pán Jozef uplatní cenu na základe znaleckého posudku alebo ohodnotenia daného domu z darovacej zmluvy, nakoľko k darovaniu došlo pred 31.12.2015.

 Ako si môžete znížiť základ dane?

Rozhodujúci vplyv na konečnú výšku dane majú výdavky, ktoré viete použiť v daňovom priznaní na daň z príjmov z predaja nehnuteľnosti. Pre zjednodušenie si náklady rozdelíme na tri druhy.

 1. náklady spojené s nadobudnutím nehnuteľnosti,

2. náklady spojené s rekonštrukciou a údržbou nehnuteľnosti počas doby užívania,

3. náklady spojené s predajom nehnuteľnosti.

Ako podať daňové priznanie a ako správne vypočítať výšku dane?

Daňové priznanie na daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti sa podáva na tlačive Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, tlačivo typu „B“, najneskôr do 03.04.2018 na príslušnom daňovom úrade a v tomto termíne je rovnako potrebné aj daň zaplatiť.

Sadzba dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti je 19 % a jej výška závisí od rozdielu medzi cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli a cenou, za ktorú ste ju predali, samozrejme, za predpokladu, že vznikne ziskový rozdiel (na stratu sa neprihliada).

Tento rozdiel si, samozrejme, môžete znížiť o spomínané vynaložené a zdokladované výdavky.

Napríklad: Pán Jozef v roku 2014 kúpil 3-izbový byt v sume 43 000 eur. Túto sumu má aj uvedenú v kúpnej zmluve. Tento byt následne kompletne zrekonštruoval a hodnotu rekonštrukcie má vydokladovanú na 7 000 eur. Neskôr v roku 2017 byt predal v sume 50 000 eur. Na základe uvedeného má pán Jozef povinnosť podať daňové priznanie, do ktorého uvedie ako príjmy z predaja vo výške 50 000 eur a rovnako aj náklady na kúpu bytu a jeho následnú rekonštrukciu vo výške 50 000 eur. Znamená to, že pán Jozef má povinnosť síce podať daňové priznanie, ale jeho základ dane je 0 eur, a preto nie je povinný platiť žiadnu daň. Ak by pán Jozef tento byt predal v sume 52 000 eur, tak by uviedol ako príjem v daňovom priznaní 52 000 eur a výdavky v sume 50 000 eur, čím by mu vznikol základ dane 2 000 eur. Z toho by mal povinnosť odviesť daň 19% zo sumy 2 000 eur, a to je 380 eur a rovnako musí zaplatiť aj odvody do zdravotnej poisťovne 14 % zo sumy 2 000 eur, a to je 280 eur.

Viac informácii o daňových povinnostiach plynúcich z predaja, kúpy, vydraženia, či obdarovania nehnuteľnosťou nájdete v e-booku REALITY vs DANE 2018, ktorý je ZDARMA a môžete si ho okamžite stiahnuť TU.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.